Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?

Regulamin organizacyjny:

Szukaj w tym dziale:

Postanowienia końcowe 

§ 19. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1.

2.      Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa tabela nr 1.

 

§ 20. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP wydany na podstawie art. 104 § 1 kodeksu pracy, w oparciu o zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.