Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?

Regulamin organizacyjny:

Szukaj w tym dziale:

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 

 

§ 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

 

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

 

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 

1)             planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

 

2)             podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

 

3)             sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

 

4)             współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

 

5)             współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami ksr-g;

 

6)             współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

 

7)             załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8)              rozpatrywanie petycji wnoszonych przez obywateli i organizacje;

 

9)             realizowanie zaleceń pokontrolnych;

 

10)             realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

 

11)          realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

12)          opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

 

13)          wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

 

14)          przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej i finansowo-materiałowej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

 

15)          realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji (obowiązków) w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

 

16)          współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

 

17)           współpraca na rzecz realizacji zadań ksr-g na obszarze powiatu.