Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?

Regulamin organizacyjny:

Szukaj w tym dziale:

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

 § 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

1)             wydział operacyjny                                          - symbol – PR; 

2)             sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych                 - symbol – PZ;

3)             sekcja ds. organizacyjno-kadrowych                 - symbol – POK

4)            (skresla się)

5)             samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych  - symbol  - PF;

6)             sekcja ds.  kwatermistrzowsko –technicznych     - symbol – PT; 

7)                skreśla się

8)             jednostka ratowniczo-gaśnicza                          - symbol - PJRG.

 

§ 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 

1)             sekcja ds. kontrolno–rozpoznawczych

 

2)             sekcja ds. organizacyjno-kadrowych;

 

3)             samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych.

 

            2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

 

1)             wydział operacyjny;

2)             ( skreśla się)

3)             sekcję ds. kwatermistrzowsko- technicznych;

4)            (skreśla się)

5)             jednostkę ratowniczo – gaśniczą.

                 3. Zastępca komendanta powiatowego realizuje zadania dotyczące ochrony informacji niejawnych – i posługuje się symbolem POIN.

 

 

§ 7.1 Wydział operacyjny realizuje zadania z zakresu spraw:

 

1)            operacyjnych;

2)            szkoleniowych;

3)            łączności 

 

                 2. Sekcja ds. kadrowo-organizacyjnych realizuje zadania z zakresu spraw:

1)             organizacji i archiwizacji

2)             kadrowych;

3)            bezpieczeństwa i higieny pracy

4)            rozpatrywania petycji

5)            obronnych

                 3. Sekcja ds. kwatermistrzowsko -technicznych realizuje zadania z zakresu spraw:

 

1)            kwatermistrzowskich;

 

2)            technicznych;

 

3)            informatyki