Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?

Regulamin organizacyjny:

Szukaj w tym dziale:

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
1) kierowanie pracą komendy powiatowej;
2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu ciechanowskiego.
3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Ciechanów.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
2) OSP - ochotniczą straż pożarną;
3) jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą;
4) ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.